HAE MUKAAN KYLIEN MAISEMAHELMET -HANKKEESEEN

7.12.2021

ProAgria Oulun/ Oulun Maa- ja kotitalousnaisten suunnittelemaan maisemanhoidon kehittämishankkeeseen etsitään mukaan kiinnostuneita kyliä. Hankkeen toiminta-ajaksi on kaavailtu 1.4.2022-31.10.2024. Rahoitusta haetaan ELY-keskuksesta Maaseuturahastosta tammikuun 2022 haussa.

Tavoitteena on laatia kokonaisvaltainen maisemanhoidon kehittämissuunnitelma 5-8 pilottikylälle ympäri Pohjois-Pohjanmaata. Suunnitelma tehdään yhdessä kyläläisten ja alueen toimijoiden kanssa. Mukaan valittavilla kylillä pidetään info/aloitustyöpaja, jossa kartoitetaan maisemanhoidon tarpeita ja ideoita sekä tehdään työohjelma. Sen jälkeen jalkaudutaan kylälle. Toimintamuotona voi olla esim. kyläkävely, kunnostustalkoot tai maastotyöpaja. Suunnittelussa voisivat olla apuna Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvaraopiskelijat. Hankkeen lopulla pidetään kylillä lopputyöpaja, jossa esitellään tulokset ja sovitaan jatkotoimista.

Hankkeessa on myös tavoitteena löytää uusia maisemanhoitoyrittäjiä kyliltä. Heille järjestetään valmennusta maisemanhoitoyrittäjyyteen liittyvistä teemoista. Myös kylämatkailun (esim. paimenlomat) ja sopimuslaidunnuksen teemoja nostetaan esille. Pohjois-Pohjanmaan maisemanhoidon toimijoiden verkoston kehittämistä jatketaan tapaamisten ja yhteydenpidon kautta. Myös perinnebiotooppikohteiden hoidon edistämistä tehdään neuvonnan ja tiedotuksen kautta. Tavoitteena on jakaa tietoa vuonna 2023 alkavan uuden EU-rahoituskauden tukimahdollisuuksista.

Perinnebiotooppien hoitoa on edistetty myös vuonna 2019 alkaneessa hankkeessamme, tutustu täällä:
www.proagriaoulu.fi/fi/pohjoisen-maisemahelmet/<http://www.proagriaoulu.fi/fi/pohjoisen-maisemahelmet/>

Ilmoita oma kyläsi mukaan 2.1.2022 mennessä: kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi
Lisätietoja: Maisema-asiantuntija Kalle Hellström, p. 043 825 5253

Skip to content